Ik ben een hogeschoolstudent: 5 jaar Epitech

Het historische “Grande Ecole”-programma, de hoger opleiding van Epitech, leidt in 5 jaar IT-experts op. Het biedt een grondige en gevarieerde technische inhoud, met onder meer een verscheidenheid aan programmeerprojecten, en behandelt vele talen, zodat de student alle nieuwe technologieën met een gerust hart kan benaderen.

De “poolsessies”, die vooral in het eerste jaar plaatsvinden, bieden de studenten de methodologische en technische basis die ze nodig hebben om van start te gaan, en laten hen kennismaken met de “Epitech spirit” en de voordelen van groepswerk.

Bovendien is een open blik op de wereld een topprioriteit voor Epitech. Dit komt tot uiting in het 4de jaar, dat in het buitenland wordt doorgebracht bij een van onze 100 partner-universiteiten, alsook door de buitengewone aandacht voor innovatie die deze opleiding kenmerkt.

Het { geheim van het} programma

Jaar 1 Grondbeginselen en autonomie

Vanaf de allereerste dag van de mythische C Pool, worden de leerlingen ondergedompeld in de grondbeginselen van de informatica. De alomtegenwoordigheid van de projectgebaseerde leermethode leert hen autonomie, terwijl een echte cultuur van teamwork, wederzijdse hulp en collectief succes ontstaat. De rest van het jaar is gewijd aan een reeks van projecten die de studenten toelaten een zeer praktijkgerichte aanpak te volgen die hen de waarde van verantwoordelijkheid leert. Door aan het eind van elk semester hun keynote “grote projecten” te presenteren, leren ze hun prestaties toe te lichten en hun technische succesverhalen te delen.

Onderwijsmodules in het 1ste jaar

Gemeenschappelijke vakken
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Engels
 • Geschreven Frans
Grondbeginselen
 • IT algemene kennis
 • Ontwikkelingsmethode (codekwaliteit, unit testing)
 • Algoritmen
Grondbeginselen
 • IT algemene kennis
 • Ontwikkelingsmethode (codekwaliteit, unit testing)
 • Algoritmen
Programeertechnieken
 • systeemprogrammeren
 • grafisch programmeren
 • wetenschappelijk programmeren

Jaar 2 { Design } en Teamwork

Het tweede jaar begint met een stage van 4 tot 6 maanden in een bedrijf, waar de student leert haar/zijn tijdens het eerste jaar verworven vaardigheden toe te passen en in te gaan op haar/zijn professioneel project. Na deze stage keert de student terug naar Epitech, waar zij/hij in de C++-pool weer intensief verder leert programmeren. Dat jaar wordt verder ook ingevuld met twee projecten: indie studio en zappy. Het gaat om de realisatie van een videogame dat gebruikmaakt van actuele grafische tools en een complexe simulatie die parallelle programmering en artificiële intelligentie combineert. Deze projecten zullen elk het onderwerp zijn van hun eigen keynotes die de studenten in staat zullen stellen hun kennis te bundelen alvorens in het 3de jaar aan hun eigen projecten te beginnen. Leermodules in het tweede jaar

Gemeenschappelijke vakken

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Engels
 • Geschreven Frans
Programmatietechnieken
 • Samenstellen
 • Geavanceerd systeemprogrammeren
 • Shell-programmering
 • Geavanceerd wetenschappelijk programmeren
 • Object-georiënteerd programmeren
 • Functioneel programmeren
Basisvakken
  • IT-kennis
  • Ontwikkelingsmethoden (code quality, unit testing)
Toegepaste programmering
 • Computerveiligheid voor gevorderden
 • Systeem- en netwerkbeheer voor gevorderden
 • Digitale analyse in realtime

Jaar 3 { Diversificatie } en innovatie

Het 3de jaar is een cruciaal jaar in het curriculum van Epitech, omdat het zich richt op de plaats van IT in de verschillende sectoren van de professionele wereld. De studenten worden aangemoedigd om na te denken over de manier waarop computervaardigheden, en meer specifiek hun vaardigheden, passen in een concreet beroepsproject en ten dienste staan van de maatschappij. Daarom staat innovatie centraal in dit jaar, dat het begin vormt van de “innovatiecyclus”, die zich over 3 jaar uitstrekt. Ten slotte versterkt dit 3de jaar de professionalisering van de studenten dankzij een stage van 4 tot 6 maanden en een deeltijdse stage bij een bedrijf gedurende 2 dagen per week.

Basisvakken
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Engels
 • Geschreven Frans
 • Innovatie
 • Ontwikkelingsmethoden (code quality, unit testing)
Programmeren voor gevorderden
 • Overzicht
 • Functioneel programmeren voor gevorderden
 • Wetenschappelijk programmeren
 • Java
 • .Net
 • C++ voor gevorderden
 • Netwerkprogrammern voor gevorderden
Technologische modules
 • Mobiele ontwikkeling
 • Webontwikkeling voor gevorderden
 • Artificiële intelligentie
 • Computerveiligheid
 • Dev Ops
 • Netwerkarchitectuur

Jaar 4 { Internationale opening } en multiculturele ervaringen

Bij Epitech draait alles om het internationale gebeuren. Het 4de jaar speelt zich volledig af in het buitenland, aan een van onze 90 partneruniversiteiten. Op het programma: nieuwe culturen ontdekken, het eigen land vanuit het buitenland bekijken, nieuwe onderwijsmethodes aanleren en het eigen netwerk uitbreiden. In deze geglobaliseerde wereld hangt een carrière op hoog niveau, vooral op het gebied van informatica, immers vooral af van buitenlandse ervaring. Tijdens deze periode worden de Epitech-studenten ondergedompeld in het hart van een nieuwe werkomgeving, en kunnen zij kiezen voor de vakken die het best aansluiten bij hun loopbaanproject en hun interessegebieden. Ze blijven in teamverband werken aan hun innovatief Epitech-project, op afstand en ver van elkaar,

Ons netwerk van partneruniversiteiten

Het 4de jaar in het buitenland is een echte troef in de opleiding van onze studenten. Om hen toegang te geven tot het kruim van de wereld van de informatica, hebben wij een netwerk van 90 partneruniversiteiten opgericht. Door de verscheidenheid van deze keuzemogelijkheden kan de student de bestemming vinden die haar of hem het beste past, zowel in cultureel als in pedagogisch opzicht.

Ons partnership met Erasmus

Als ondertekenaar van het Erasmus University Charter, heeft Epitech met verschillende Europese universiteiten partnerschapsovereenkomsten afgesloten om bilaterale uitwisselingen te vergemakkelijken.

Dit jaar in Spanje was een kans om een andere manier van leren te ontdekken in een nieuw land en een nieuwe cultuur. Ik heb er een stap terug gezet en nagedacht over wat ik de afgelopen drie jaar heb geleerd en ik heb mensen van over de hele wereld ontmoet, in een land waar vele culturen naast elkaar bestaan.
{ Sabri } – Epitech klas van 2019
Ik koos voor Thailand, deels vanwege de ligging. Ik heb vlak daarvoor Mexico bezocht tijdens mijn 3de-jaarsstage, en wilde me graag openstellen voor Azië. Thailand zit vol met prachtige landschappen. Dankzij deze twee ervaringen weet ik nu dat ik wil reizen als onderdeel van mijn werk en dat computers me zullen toelaten om op afstand te werken.
{ Florian } – Epitech klas van 2019

Jaar 5 { Leadership }

Tijdens dit laatste jaar worden de studenten geïnspireerd door meer dan 50 opleidingen die worden gegeven door sprekers van hoog niveau: academici of professionals uit verschillende landen, Frans of buitenlands… Ze behandelen uiteenlopende onderwerpen, zoals data-analyse, quantumcomputing, innovatiebeheer of artificiële intelligentie… Tegelijkertijd werken de studenten 3 dagen per week in een bedrijf, en lopen ze aan het eind van de opleiding een stage van 6 maanden – twee echte bruggen naar de professionele wereld. Degenen van wie het EIP-project al is afgerond, kunnen er ook voor kiezen om deze tijd te besteden aan het starten van een bedrijf. In dit 5de jaar wordt ook 3 jaar teamwork aan het belangrijkste project van het Epitech-curriculum afgerond: het Epitech Innovatief Project.

Onderwijsmodules in het vijfde jaar

De studenten kunnen kiezen uit een zestigtal modules die zijn toegespitst op transversale thema’s, technologie, professionele vaardigheden en methodologie, of technologische stromingen. Hierbij enkele voorbeelden: Zogenaamde “transversale” vaardigheden:

 Zogenaamde “transversale” vaardigheden:
 • Projectbeheer
 • Business en strategie
 • Financiën
 • Wetgeving
 • Persoonlijke ontwikkeling
Professionele en methodologische vaardigheden:
 • Softwarekwaliteit
 • Gebruikerservaring (ergonomie, interfaces tussen mens en machine, toegankelijkheid, enz.)
 • Agility
Technologie:
 • Ontwikkeling van mobiele apps
 • Web development
 • Ontwikkeling van interactieve ervaringen (videospelen, multimedia, virtual reality…)
 • IoT (Internet of Things, embedded programming…)
 • Blockchain
Artificiële intelligentie
 • Technologische sectoren
 • Algoritmes
 • Veiligheid
 • Cloud
 • Devops
 • Big Data

Understanding the { secret } of the program

The international dimension is essential at Epitech. The 4th year takes place entirely abroad, in one of our 90 partner universities. On the programme: discovering new cultures, observing one’s own country from abroad, learning new teaching methods and expanding one’s network. In a globalized world, a high-level career, especially in computer science, cannot be achieved in the absence of an international dimension. During this period, Epitech students are immersed in the heart of a new working environment and can choose the courses best suited to their career project and their centres of interest. They continue to work as a team on their Epitech Innovative Project, remotely and far from each other, as they would be led to do if they joined an international company.

Pendant cette période, les étudiants d’Epitech sont plongés au cœur d’un nouvel environnement de travail et peuvent choisir les enseignements les plus adaptés à leur projet professionnel et à leurs centres d’intérêt. Ils continuent à travailler en équipe sur leur Epitech Innovative Project, à distance les uns des autres, comme ils seraient amenés à le faire s’ils rejoignaient une entreprise internationale.

Our network of partner universities

The 4th year abroad is a real asset in the education of our students. In order for them to have access to the best of the world of information technology, we have woven a network of 90 partner universities. The variety of these choices allows the student to find the destination that suits him or her best, both culturally and pedagogically.

Our partnership with Erasmus

As a signatory of the Erasmus University Charter, Epitech has established partnership conventions with different European universities to facilitate bilateral exchanges. “This year in Spain was an opportunity to discover another way of learning in a new country and a new culture. I have taken a step back and appreciated everything I’ve learned during the last three years and I have met people from all over the world, in a country where many cultures coexist.” Sabri – Epitech class of 2019 “I chose Thailand, in part because of its location. I visited Mexico just before thanks to my 3rd year internship and wanted to open up to Asia. Thailand is full of magnificent landscapes. Thanks to these two experiences, I now know that I want to travel as part of my job and that computers will allow me to work remotely.” Florian – Epitech class of 2019

Cette année en Espagne a été l’occasion de découvrir une autre façon d’apprendre dans un nouveau pays et une nouvelle culture. J’ai prendre du recul grâce au bilan des trois dernières années et surtout faire de belles rencontres du monde entier, dans un pays où de nombreuses cultures cohabitent.
Sabri – Epitech promo 2019
J’ai choisi la Thaïlande, en partie pour sa localisation. J’ai visité le Mexique juste avant grâce à mon stage de 3ème année et souhaitais m’ouvrir à l’Asie. La Thaïlande regorge de paysages magnifiques. Grâce à ces deux expériences, je sais maintenant que je veux voyager dans le cadre de mon travail et que l’informatique me permettra de travailler à distance.
{ Florian } Epitech promo 2019

During this last year, the students are inspired by more than 50 seminars given by high-level speakers: academics or professionals, French or foreign… They address topics as varied as the analysis of data, quantum computing, innovation management or artificial intelligence… At the same time, students work 3 days a week in a company and do a 6-month internship at the end of the course – two real bridges to the professional world. Those whose EIP project is already completed can also choose to devote this time to starting a business. This 5th year also sees the completion of 3 years of teamwork on the main project of the Epitech curriculum: The Epitech Innovative Project.

Teaching modules in 5th year

Students can choose between some sixty modules focusing on crosscutting themes, the technological field, professional skills and methodology, or technological streams.Here are some examples:

So-called “transversal” skills:
 • Project management
 • Business and strategy
 • Finance
 • Law
 • Personal development
Technological fields :   
 • Mobile app development
 • Web development
 • Development of interactive experiences (video games, multimedia, virtual reality…)
 • IoT (Internet of Things, embedded programming…)
 • Blockchain
Professional and methodological skills :    :
 • Software quality
 • User experience (ergonomics, man/machine interfaces, accessibility, etc.)
 • Agile methods
Artificial Intelligence
 • Technological sectors :
 • Algorithmic
 • Security
 • Cloud
 • Devops
 • Big Data
Epitech expert Diploma in information technology
DIPLOMA RECOGNIZED BY THE FRENCH STATE. Registered RNCP Level 1 (FR) and level 7 (EU).
 

Getuigenissen van Epitech-experts

 

 
 
 
 
 
Pierre-Marie Laguet - Blackfoot Co-Founder and CEO

{ Pierre-Marie Laguet }

Mede-oprichter en CEO van Blackfoot, afgestudeerd aan Epitech in 2016

 
 
 
 
 
 
Thomas Solignac - Cofondateur de Golem.ai


{ Thomas Solignac }

Medeoprichter van Golem.ai, afgestudeerd aan Epitech in 2015

 

Voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden van de school en de kosten en financiering kunt u terecht op onze website.